تکنولوژی ساخت

بهره گیری از
ماشین آلات روز دنیا


مدیریت صحیح، بهره گیری از پرسنل متخصص وکارآزموده و استقرار ماشین آلات و خطوط تولیدی مدرن و پیشرفته رئوس اصلی هرم تولید می باشند و جهت تولید محصولی با کیفیت بایستی رئوس اصلی این هرم کاملا بدون نقص بوده تا عوامل موثر در تولید با نظم و نظارت خاص در کنار هم قرار گرفته و مدیریت گردد.


Yilmaz Company provides its services to small and large Door and Window manufacturers both in Turkey and abroad used PVC and Aluminum Profile Machines in its production as well as to furniture manufacturers used Wood Cutting Machines in its production.

Yilmaz CA 601

Yilmaz TK 505

Yilmaz KD402

Yilmaz FR 226

Yilmaz MY420